گزارش عرضه محصولات در بورس


بارگیری محصولات قابل عرضه در بورس ، هر هفته از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ صورت می پذیرد .

کلیه خریداران مشمول بهره مندی از فرصت زمانی یک ماهه جهت بارگیری محصول خریداری شده خواهند بود و در صورت تطویل مدت بارگیری پس از یکماه مشمول لحاظ ۰/۰۰۳ مبلغ محصول بعنوان هزینه نگهداری و انبار می گردند .

بدیهی است صورتحساب های مربوطه در پایان هر ماه صادر و از طریق پست پیشتاز به آدرس اعلامی ارسال می گردد .

محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

  میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
متانول ۹۸/۰۲/۳۱ ۲۲۱۹۲ ۱۹۹۲ سلف یک هفته ای _
اسید استیک ۹۸/۰۳/۰۱ ۳۱۷۴۳

 ۱۱۵

فوری

۸۲۸
_