مناقصه و مزایده

برگزاری مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز…
۰۸:۲۱
۱٫۱ K
#۹۹۴۰۱
شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد اجرای عملیات طراحی، خرید و نصب سیستم تهویه هوای سوله انبار مواد شیمیایی خود را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله…
۱۰:۴۹
۱٫۷ K
#۹۹۰۷۷
شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد اجرای عملیات نصب سیستم های پایش لحظه ای آلاینده های زیست محیطی online monitoring Stack خروجی از دودکش ریفرمر واحد مونواکسید کربن…
۰۹:۱۷
۱٫۸ K
#۹۸۸۸۹