دسته‌بندی نشده

اجرای تعمیرات اساسی واحد متانول در سال ۱۳۹۷ و ثبت کوتاهترین رکورد زمانی در مقایسه با تعمیرات اساسی گذشته تاکنون امور تعمیر و نگهداری…
۱۰:۳۸
۱۸۹
#۱۰۰۱۰۹