آگهی مزایده عمومی شماره ۰۱ -۹۷ (کاتالیست تیوبها)

شـرکت پتـروشیمـی فـن آوران در نظـر دارد مقدار  ۵۲۰۰۰۰ کیلو گرم (  ۵۲۰ تن) کاتالیست تیوب ( لوله ) مازاد خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

  • موضوع مزایده : فروش مقدار ۵۲۰۰۰۰ کیلو گرم (  ۵۲۰ تن) کاتالیست تیوب ( لوله ) مازاد به شرح زیر :
ردیف شرح وزن تقریبی                  ملاحظات               
۱

کاتالیست تیوبها ( لوله ها)

۵۲۰۰۰۰

 

 محل فروش : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت ۳، شرکت پتروشیمی فن آوران.

  • تـاریخ و مکان بـازدیـد : از روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۲ لغایت چهارشنبه ۹۷/۰۴/۰۶ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ صبح با هماهنگی اداره انبارها ، حراست و کمیته اقلام مازاد . مکان بازدید ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی ، سایت ۳ ، شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد .

تبصره: ارائه معرفی نامه در مورد اشخاص حقوقی الزامی است.

  • زمان و محل تحویل اسناد مزایده : درزمان بازدید و ارائه درخواست کتبی اسناد مزایده تحویل متقاضی می گردد و محل آن منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت ۳، شرکت پتروشیمی فن آوران، دفتر امور حقوقی و پیمانها.
  • زمان و محل تحویل پیشنهادات : تا ساعت ۱۶ روز ۹۷/۰۴/۱۲منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت ۳، شرکت پتروشیمی فن آوران، دفتر امور حقوقی و پیمانها،                             تلفن : ۲۳۶۰۰-۰۶۱۵۲۱ نما بر : ۲۳۰۱۴-۰۶۱۵۲۱

سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده معادل ۱۰% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران که از تاریخ پیشنهاد دارای اعتبار سه ماهه  و بدون قید و شرط باشد

  • هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد .
  • خریدار برنده ، کل مبلغ خرید اقلام را با هماهنگی فروشنده به حساب واریز ، و سپس شروع به خروج اقلام از شرکت می نماید.
  • شرکت پتروشیمی فن آوران در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد .
  • تهیه کلیه مجوزهای خروج از منطقه ویژه اقتصادی مانند گمرک ، شهرداری، حراست، محیط زیست و هر سازمان دیگری به عهده خریدار می باشد. داشتن مجوز زیست محیطی و یا هر مجوز دیگری از سازمانهای ذیربط الزامی است .

 

                                                         روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱٫۵ K