برگزاری مناقصه عمومیFNPC-95342012/MT

موضوع : برگزاری مناقصه عمومی

                                                             تقاضای  :     FNPC-95342012/MT

 

پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به  خرید P/F “DOUGLAS”  SPARE KIT  از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با در نظر گرفتن شرایط ذیل  اقدام نماید :

۱-    موضوع مناقصه : ۲۰ عدد  P/F SPARE KIT

۲-    شماره تقاضا: FNPC-95342012/MT

۳-    کارشناس مربوطه : آقای طاهایی

۴-    آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۱۰ روز پس از انتشار در سایت پتروشیمی فن آوران

۵-    محل دریافت اسناد سایت اینترنتی پتروشیمی فن آوران به آدرس WWW.FNPCC.COM

۶-     کلیه مدارک فنی از طریق ایمیل ذکر شده دریافت می گردد.

۷-    برنده در خواست می بایست ضمانتنامه بانکی به ارزش ۱۰% مبلغ پیشنهادی ، جهت حسن انجام کار ارسال نماید.

۸-    ذکر شماره تقاضا در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

پس از تائید پیشنهاد فنی شرکتهای واجد شرایط نحوه ارسال پیشنهاد های مالی کتبا به اطلاع ایشان خواهد رسید

نکات مهم :

۱-    کلیــه مکاتبات فنی از طریق ایمیل و صرفا به آدرس M.TAHAE@FNPCC.COM دریافت و ارســـال می گردد.

۲-     کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست معادل ۱۰%پیشنهادی خود ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه پتروشیمی فن آوران در پاکت دربسته جداگانه ارائه نمایند .

۳-    شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ها مختار می باشد.

                                                                روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۳٫۶ K

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *