برگزاری مناقصه عمومی خرید و نصب TANK GAUGING SYSTEM به شماره ۹۷۴۴۱۲۰۳

شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به خرید و نصب TANK GAUGING SYSTEM مربوط به مخزن صادراتی متانول  از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با در نظر گرفتن شرایط ذیل اقدام نماید:

۱- موضوع مناقصه : TANK GAUGING SYSTEM

۲- شماره تقاضا: ۹۷۴۴۱۲۰۳

۳- کارشناس مربوطه : آقای سعدی

۴- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۱۰ روز پس از انتشار آگهی در سایت پتروشیمی فن آوران.

۵- محل دریافت شرح تقاضا ، سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی فن آوران به آدرس www.fnpcc.com

۶- کلیه مدارک فنی از طریق ایمیلsaadi@fnpcc.com تحویل و دریافت می گردد.

۷- ذکر شماره تقاضا در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

۸- پس از تائید پیشنهاد فنی شرکتهای واجد شرایط نحوه ارسال پیشنهاد های مالی کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

نکات مهم:

۱-لطفا در تنظیم پیشنهادهای فنی حداکثر دقت به عمل آید در صورت نقص پیشنهاد فنی هیچگونه مکاتبه جهت اصلاح و یا تغییر پیشنهاد صورت نخواهد گرفت.   

۲- شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۲۰۱