آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)شماره ۰۲-۹۷ فروش ۳ دستگاه خودرو مازاد

شـرکت پتـروشیمـی فـن آوران در نظـر دارد فروش ۳ دستگاه خودرو مازاد خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده رابه بالاترین قیمت از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

 • موضوع مزایده : فروش ۳ دستگاه خودرو ( دو دستگاه اپتیما ، یک دستگاه توسان) مازاد به شرح زیر :
قیمت پایه(ریال)

سند

مدل

تعداد

شماره پلاک انتظامی

نوع ماشین

ردیف

۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دارد

۲۰۱۵

۱

۴۱۵ و ۸۴

۴۴

اپتیما

۱

۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دارد

۲۰۱۵

۱

۵۸۹ ق ۸۹

۹۹

اپتیما

۲

۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دارد

۲۰۱۷

۱

۴۵۹ ج ۶۳

۱۰

توسان

۳

 • محل فروش : تهران . شرکت پتروشیمی فن آوران.
 • تـاریخ و مکان بـازدیـد : روزهای سه شنبه مورخ ۱۸/ ۹۷/۱۲ و یکشنبه ۱۹/ ۹۷/۱۲  ساعت  ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ با هماهنگی امور بازرگانی.
 • مکان بازدید تهران .میدان ارژانتین پارکینگ بیهقی می باشد. تلفنهای تماس  ۸۸۸۸۲۷۰۵-۸۸۸۸۴۰۴۳

تبصره: ارائه معرفی نامه در مورد اشخاص حقوقی الزامی است.

 • زمان و محل تحویل اسناد مزایده : درزمان بازدید و ارائه درخواست کتبی اسناد مزایده تحویل متقاضی می گردد و محل آن تهران-خیابان گاندی جنوبی- خ پالیزوانی (هفتم )-پلاک ۱۸ – شرکت پتروشیمی فن آوران-واحد بازرگانی –آقای غلامی
 • زمان و محل تحویل پیشنهادات : تا ساعت ۱۶ روز ۲۲ /۱۲ /۹۷ تهران-خیابان گاندی جنوبی- خ پالیزوانی (هفتم )-پلاک ۱۸ –  شرکت پتروشیمی فن آوران، دفتر امور حقوقی و پیمانها

سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده معادل ۱۰% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران که از تاریخ پیشنهاد دارای اعتبار سه ماهه  و بدون قید و شرط باشد

 • هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد .
 • خریدار برنده ، کل مبلغ خرید اقلام را با هماهنگی فروشنده به حساب واریز ، و سپس شروع به خروج اقلام از شرکت می نماید.
 • شرکت پتروشیمی فن آوران در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد .
 • پیشنهاد قیمت میبایست بالاتراز قیمت کارشناسی باشد و به پیشنهادات کمتراز آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • خریدار در ارائه پیشنهاد جهت خرید یک یا هرسه مورد مزایده مختار است.

                                           روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران

۵۴۳