هیئت مدیره و مدیر عامل

 

نام سهامدار نام نماینده فعلی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین محمد جواد بدری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
موظف  لیسانس مهندسی شیمی
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عباس کریمی عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی
موظف فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین جعفر جبارزاده تبریزی رئیس هیئت مدیره موظف فوق لیسانس
شرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
گروه پتروشیمی تابان فردا آقای علی رستمی  عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتری