معرفی مدیران

فهرست مدیران و سرپرستان واحد های شرکت

نام واحد مدیریتی

عکس

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره تلفن
آدرس ایمیل

عکس

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره تلفن
آدرس ایمیل

عکس

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره تلفن
آدرس ایمیل

نام واحد مدیریتی

عکس

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره تلفن
آدرس ایمیل

نام واحد مدیریتی

عکس

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره تلفن
آدرس ایمیل