شماره تماس واحد ها

نام واحدنام مسئول شماره تماسشماره فاکس
مدیر عامل محمد جواد بدری 061521-23101-3061521-23008
مدیر عامل-دفتر تهرانمحمد جواد بدری021-88660970-2021-88881400
معاونت بازرگانیعباس کریمی061521-23400-23619061521-23028
رئیس مجتمععلی خوان زاده 061521-23100-23201061521-23203
کشیکان ارشدعلی اصغر جعفری - محسن کنار- علی حسن پور -علی تنوره 061521-23121-2061521-23005
رئیس خدمات فنی حسین رفیق دوست 061521-23201-2061521-23203
رئیس تعمیراتبهزاد قلی پور 061521-23300-2061521-23030
رئیس بهره برداری کوروش رمضانی061521-23602-23119061521-23120
رئیس HSEعلی شیخ بگلو061521-23624-23070061521-23029
رئیس عملیات انبارهاکمال الدین روحی پور061521-23631061521-23013
مدیر حراست061521-23050-23629061521-23021
رئیس منابع انسانی شهام قشقایی061521-23614-23260061521-23012
رئیس خدمات اداری و رفاهیمجید ذاکرزاده061521-23627061521-23035
سرپرست امور مالی کامران سلیمانی 061521-23616-23180061521-23026
سرپرست امور حقوقیفضل الله کرامتی 061521-23108-23109061521-23014
رئیس برنامه ریزی توسعهیاسین بدری 061521-23066
سرپرست ITامین محمودی061521-23454
پژوهش و توسعه علی انفذ061521-23010-23090
دبیرخانه رضا راشدی 061521-23265061521-23267