دستاوردها

ردیف عنوان پروژه وضعیت هزینه بری اعتبار مورد نیاز صرفه جویی سالانه مدت زمان اجرا
انجام شده /جاری/ آتی بدون هزینه /کم هزینه

/هزینه متوسط /پرهزینه

ارزی ریالی ریالی شروع پایان
هزار یورو میلیون ریال میلیون ریال
۱ استفاده از گاز پرج واحد متانول به عنوان سوخت کوره ریفرمر با ایجاد تغییر شرایط فرآیندی (مانند تنظیم دمای استک، رفع نشتی دیواره ریفرمر،…) انجام شد بدون هزینه ۲۳۰،۰۰۰ ۹۵ ۹۶
۲ رفع اشکال سیستم کنترلی و تزریق هیدروژن مازاد واحد CO به کوره ریفرمر به عنوان سوخت انجام شد بدون هزینه ۵۵،۰۰۰ ۹۵ ۹۶
۳ ایجاد تغییرات فرآیندی در جهت کاهش مصرف بخار واحد متانول (کاهش مصرف بخار فلر) انجام شده بدون هزینه ۱۶،۰۰۰ ۹۵ ۹۵
۴ استفاده از آب کندانس فرآیندی واحد متانول به عنوان آب جبرانی کولینگ انجام شد بدون هزینه ۱۰،۰۰۰ ۹۵ ۹۶
۵ تغییر سیستم روشنایی انبار عمومی (استفاده از لامپ های LED نسل جدید) انجام شده کم هزینه ۴۸۰ ۱۰۵ ۹۴ ۹۵
۶ استفاده از گاز کلر به جای اب ژاول در کولینگهای مجتمع انجام شد هزینه متوسط ۶،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰ ۹۴ ۹۶
۷ اجرای پروژه Fire Fighting مخازن محصول و انبار مواد شیمیایی انجام شده پر هزینه ۲۷،۲۰۰ ۹۳ ۹۴
۸ بازسازی ساختمان رستوران انجام شده کم هزینه ۷۰۰ ۹۵ ۹۵
۹ سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن متانول و اسید استیک انجام شده پر هزینه ۱۷،۰۰۰ ۹۴ ۹۵
۱۰ سیستم اعلان و اطفاء حریق انبار مواد شیمیایی انجام شده پر هزینه ۱۱،۰۰۰ ۹۴ ۹۵
۱۱ تکمیل شبکه آب آتشنشانی مجتمع در ناحیه انبار مواد شیمیایی و خطوط انتقال محصول و خوراک انجام شده هزینه متوسط ۳،۰۰۰ ۹۴ ۹۵
۱۲ نصب پکیج تصفیه پساب بهداشتی SBR در کنترل روم انجام شده کم هزینه ۷۰۰ ۹۴ ۹۵
۱۳ نصب سیستم پایش لحظه ای آلاینده ها بر روی آب های ارسالی به محیط انجام شده کم هزینه ۱،۲۰۰ ۹۴ ۹۵
۱۴ سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن متانول و اسید استیک انجام شده پر هزینه ۱۷،۰۰۰ ۹۴ ۹۵