ارزش های بنیادین سازمان

  • خلاقیت و نوآوری

  • شفافیت عملکرد و پاسخگویی

  • استفاده از خرد جمعی و کار تیمی

  • مسئولیت پذیری در کار و اجتماع